Port of Deventer

De Deventer haven is in oppervlakte één van de grootste binnenhavens van Nederland. Met de aanleg van een containerterminal, in combinatie met de ligging aan de IJssel en het nabijgelegen A1 Bedrijvenpark geeft de Port of Deventer het duurzaam vervoer over water een sterke impuls.

Logistieke hotspot

Goederenvervoer over water wint steeds meer aan belang als duurzame vorm van vervoer en als alternatief voor het wegvervoer. Port of Deventer is niet voor niets aangemerkt als één van de acht Nederlandse binnenhavens met een sleutelpositie in het TEN-T, het hoofdnetwerk van spoor-, auto- en waterwegen waarlangs het internationale personen- en goederenvervoer zo optimaal mogelijk kan worden afgewikkeld. In de nieuwe Omgevingsvisie van de Provincie Overijssel is Deventer aangewezen als logistieke hotspot.

Ligplaatsen

Port of Deventer heeft nu een belangrijke functie voor onder meer de productie en overslag van veevoer, zand, grind en mineralen. De vijf havenarmen zijn via de Prins Bernhardsluis toegankelijk voor schepen in cemtklasse IV. De schutkolk is 11.80 meter breed en 100 meter lang. De 15 ligplaatsen in de havenarmen zijn zo toegankelijk voor schepen van 2.000 ton tot 3 meter diepgang. Buiten de sluis zijn nog vier ligplaatsen. Onderzocht wordt of de sluis geschikt gemaakt kan worden voor klasse V schepen.